Algemene voorwaarden The Guesthouse by Atelier Turquoise

Art 1. Inhoud van overeenkomst

§1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de verhuurder

The Guesthouse by Atelier Turquoise gevestigd te 9000 Gent, Parklaan 8, ondernemingsnummer BE 0657 973 566, bankrekening BIC: KREDBEBB, IBAN: BE74 7360 2596 1207 – en de huurder

(hierna: “de klant”) die het persoonlijk genotsrecht van een van de ruimtes van The Guesthouse by Atelier Turquoise huurt voor een zekere tijd tegen een bepaalde prijs.

§2 Een reservatie (of aanpassing hiervan) kan gebeuren, hetzij telefonisch hetzij via het online reserveringssysteem.

Art. 2. Prijs

§1 De prijs wordt integraal betaald vóór de aanvang van de huur van de ruimte, behoudens andersluidende overeenkomst.

§2 De prijs is afhankelijk van het aantal personen, het aantal uren waarvoor een ruimte wordt gehuurd, het tijdstip op de dag en de dag zelve.

Art. 3. Voorschot

§1 De huurovereenkomst komt uitsluitend tot stand indien een voorschot wordt betaald van 100% van de totaal verschuldigde som op basis van art. 2, na het maken van de reservatie.

§2 Indien er tussen de reservatiedatum en de verbruiksdatum meer dan 5 kalenderdagen zijn, dient de klant dit voorschot te betalen binnen 3 kalenderdagen vanaf de reservatiedatum.

§3 Indien er tussen de reservatiedatum en de verbruiksdatum minder dan 5 kalenderdagen doch meer dan

1 (één) kalenderdag is, kan de klant dit voorschot op 2 manieren betalen: hetzij per storting of overschrijving op de bankrekening vermeld in art. 1 §1,

§4 In het geval vervat in art. 3 §3 waarbij de klant gebruik maak van overschrijving of storting, dient hij een GELDIG bewijs van betaling onmiddellijk door te mailen naar [email protected].

§5 Indien er tussen de reservatiedatum en de verbruiksdatum minder dan 1 (één) kalenderdag is, dient de klant dit voorschot op de dag van de reservatie te betalen.

§6 Het voorschot moet in elk geval betaald zijn vóór de aanvang van de sessie. The Guesthouse by Atelier Turquoise behoudt zich het recht voor om de reservatie eenzijdig te annuleren zonder compensatie indien aan één van de in dit artikel bepaalde voorwaarden niet voldaan is.

§7 The Guesthouse by Atelier Turquoise betaalt geen voorschotten terug, behoudens uitsluitend volgende gevallen:

1. het voorschot van de klant werd niet tijdig op rekening van The Guesthouse by Atelier Turquoise ontvangen en de klant bracht op het moment van het verbruik geen bewijs mee zodat hij het totaalbedrag ter plaatse diende te betalen

2.The Guesthouse by Atelier Turquoise diende de reservatie wegens technisch defect eenzijdig te wijzigen of te annuleren.

§8 Voorschotten worden zonder interesten ten laatste op de 60ste kalenderdag, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het voorschot, aan de klant terugbetaald via overschrijving.

§9 The Guesthouse by Atelier Turquoise behoudt zich het recht voor om de reservatie eenzijdig te annuleren indien volgens de databank van The Guesthouse by Atelier Turquoise een verstek-latende klant meer dan één reservatie maakte zonder een voorschot betaald te hebben.

§10 Bij de betaling van het voorschot verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Art. 4. Annulering

§1 Indien de klant de overeenkomst minder dan 5 dagen voorafgaand aan de overeengekomen reservatie annuleert, wordt het voorschot aan de klant aangerekend als administratiekost, berekend aan de helft van de verschuldigde som. De klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen.

§2 Indien de klant de overeenkomst meer dan 5 dagen voorafgaand aan de overeengekomen reservatie annuleert, wordt het voorschot omgezet in een tegoed op een wachtrekening bij The Guesthouse by Atelier Turquoise geplaatst teneinde de klant de mogelijkheid te bieden dit aan te wenden bij zijn toekomstige reservatie.

§3 Indien de klant de geannuleerde reservatie overdraagt aan een door hem zelf aangereikte klant die de eerst gemaakte reservatie opneemt, zijn §§1 en 2 niet van toepassing.

§4 The Guesthouse by Atelier Turquoise kan de overeenkomst alleen annuleren in geval van overmacht ten gevolge van een technisch defect, waarbij de klant de keuze heeft tussen hetzij terugbetaling van het voorschot, hetzij de omzetting ervan naar een tegoed op naam van de klant bij The Guesthouse by Atelier Turquoise.

§5 Elk voorschot blijft 1 jaar geldig vanaf hetzij de valutadatum bij overschrijving of storting, hetzij de datum van cash betaling bij The Guesthouse by Atelier Turquoise. Na het verstrijken van de éénjarige termijn wordt het voorschot als administratiekost aangerekend. Deze termijn kan in geen enkel geval worden gestuit.

Art. 5. No show + Late annulering

§1 Als de klant niet op de reservering verschijnt of minder dan 5 dagen voor de reservering afzegt, berekent The Guesthouse by Atelier Turquoise 50% van de reserveringsprijs aan de klant door.

§2 Als de klant deze kost niet betaalt, zal The Guesthouse by Atelier Turquoise een incassobureau inschakelen en het gehele bedrag van de reservering op de klant verhalen.

Art. 6. Verbintenissen van The Guesthouse by Atelier Turquoise

§1 The Guesthouse by Atelier Turquoise verbindt zich ertoe de klant het rustig genot te verschaffen van de gehuurde ruimte met alle faciliteiten.

Art. 7. Verbintenissen van de klant

§1 De klant ontvangt na het maken van de reservatie een bevestigingsmail waarin een overzicht wordt gegeven van zijn reservatie. De klant dient The Guesthouse by Atelier Turquoise onmiddellijk te contacteren indien dit niet overeenstemt met de gemaakte reservatie of indien hij de mail niet ontvangen heeft.

§2 De klant dient bij aanvang van de reservatie zijn identiteitsgegevens aangegeven in de kleur rood op deze overeenkomst in te vullen. The Guesthouse by Atelier Turquoise behoudt zich het recht voor deze gegevens te verifiëren aan de hand van zijn/haar identiteitskaart. Indien de klant de verplichte velden niet wenst in te vullen, behoudt The Guesthouse by Atelier Turquoise zich het recht voor de reservatie te weigeren.

§3 De klant die deze voorwaarden ondertekent, is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade en schulden die voortvloeien uit deze overeenkomst, ongeacht of deze voortspruiten uit eigen fout of fout van derden waarvoor hij verantwoordelijk is.

§4 De klant verbindt zich ertoe het einduur strikt te respecteren en de ruimte tegen dat tijdstip verlaten te hebben.

The Guesthouse by Atelier Turquoise rekent hiervoor een boete aan van € 25,= per 10 minuten bij niet-naleving.

§5 De klant wordt geacht de ruimte gepoetst, ordelijk en zonder indiciën van zichtbare gebreken ontvangen te hebben, tenzij hij het bewijs van het tegendeel levert. Dit doet hij door het personeel van The Guesthouse by Atelier Turquoise onmiddellijk bij ingebruikname te verwittigen van het gebrek.

§6 De klant heeft de verplichting de ruimte terug te geven in de staat waarin zij zich bevond bij de aanvang van de huur, met uitzondering van de omstandigheden die het gevolg zijn van het normaal gebruik van de faciliteiten.

§7 Het wordt de klant uitdrukkelijk verboden eigen drank of eten mee te brengen. Het is verboden elektrische apparaten te gebruiken, uitgezonderd een föhn of scheerapparaat bij de lavabo’s/toilettafels, waarbij de klant aan The Guesthouse by Atelier Turquoise zich ervoor garant stelt dat deze apparaten deugdelijk functioneren en geen schade zullen toebrengen aan The Guesthouse by Atelier Turquoise.

Vuilnis moet in de daartoe bestemde plaatsen gedeponeerd worden. De niet-naleving hiervan geeft The Guesthouse by Atelier Turquoise het recht om een schadevergoeding van € 50,= in rekening te brengen.

Roken is enkel toegestaan in de buitenruimte; in alle andere ruimtes is roken uitdrukkelijk verboden.

§8 Het wordt de klant uitdrukkelijk verboden om foto’s, video’s of films van de ruimte te nemen met het oog op publicatie zonder schriftelijke toestemming van The Guesthouse by Atelier Turquoise.

Art. 9. Diefstal, aansprakelijkheid, dronkenschap, gedrag, veiligheid en gezondheid

§1 The Guesthouse by Atelier Turquoise behoudt zich het recht voor om de klant(en) die tekenen van dronkenschap of ongepast gedrag vertonen, of de veiligheid of de gezondheid van zichzelf of anderen in het gevaar brengen, de toegang tot de ruimte te ontzeggen of om hen uit de ruimte te verwijderen met eventuele opleg van een vergoeding van € 100,=.

§2 Bij weerspannigheid of diefstal wordt onmiddellijk de politie verwittigd.

§3 The Guesthouse by Atelier Turquoise is niet aansprakelijk voor ongevallen, schade die het gevolg is van verlies van voorwerpen of enige andere schade, met uitzondering van de schade die veroorzaakt is door gebreken in de installaties van The Guesthouse by Atelier Turquoise. Het is de verplichting van de klant om de deur te vergrendelen.

Art.10. Rechtsmacht en toepasselijk recht

§1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten vanaf oktober 2017

§2 Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op deze overeenkomst.

§3 In geval van betwisting zijn exclusief de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd,

m.n. de rechtbank van koophandel te Gent, de rechtbank van eerste aanleg te Gent

§4 De klant die de overnachting reserveerde, zal door The Guesthouse by Atelier Turquoise aansprakelijk gesteld worden.

You dont have permission to register